El present avís legal i condicions generals de compra, regulen les condicions d’ús del lloc web flowpirineu.com, del qual Juan José Jarauta Suárez  és el titular.

Juan José Jarauta Suárez és una persona física amb domicili al carrer Pau Clarís, 7 de la Seu d’Urgell – 25700, Lleida i amb adreça de correu electrònic info@flowpirineu.com i amb CIF 41085962g.

La utilització per part del client dels serveis de la botiga d’internet de flowpirineu.com pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. En el cas de litigi, les parts contractants se sotmeten als jutjats i tribunals amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació inclòs els despeses d’advocats, procuradors, etc.

Preus de Venda
Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són amb IVA inclòs. El tipus d’IVA aplicable actualment és del 21% per al territori de la Unió Europea. Quedaran exempts de pagar aquest impost totes aquelles empreses pertanyents a països de la Unió Europea exceptuant Espanya. En la venda a qualsevol altre país del món no es repercutirà IVA, no obstant els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d’aquests territoris estan exemptes del pagament de l’IVA. No obstant el sistema duaner aplicarà les càrregues impositives corresponents.

En qualsevol cas, l’import total a pagar serà l’indicat en l’última pantalla de CAIXA.

Les despeses del despatx de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu de l’article ni en el de l’enviament, i hauran de ser pagats en destinació pel receptor de la mercaderia.

Els preus exposats a flowpirineu.com podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

Període de validesa de les Presents Condicions
El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s’aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, flowpirineu.com es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l’usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.